FD3469柠檬酸三钠

  PRODUCT INFORMATION Fudebio-tech FDTM柠檬酸三钠 100g of FDTM 柠檬酸三钠 #FD3469 Lot: _ Store FDTM 柠檬酸三钠 at RT 别名 : 枸橼酸钠;二水柠檬酸钠;柠檬酸三钠; Sodium citrate tribasic dihydrate 英文名称 : Sodium citrate dihydrate CAS : 6132-04-3 分子式 : C6H5O7Na3·2H2O 分子量 : 294.1 外观(